Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 30 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie art. 86 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin organizacyjny PINB w Tczewie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie i zatwierdzony dnia 1 czerwca 1999 r. z póź. zm.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników wykonujących obowiązki objęte zakresem regulaminu organizacyjnego do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do przestrzegania jego przepisów.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TCZEWIE

§ 1

1.      Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

2) powiatowym inspektorze – należy przez to rozumieć powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Tczewie.

§ 2

1. Inspektorat został utworzony z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

2.      Inspektorat działa w oparciu o przepisy:

1)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. nr    poz. 1265)

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

4)  niniejszego regulaminu

§ 3

1.      Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym powiatowego inspektora.

2.      Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu tczewskiego.

§ 4

1.      Powiatowy inspektor kieruje pracą inspektoratu.

2.      Powiatowy inspektor sprawuje nadzór nad:

1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2) postepowaniami administracyjnymi,

3) postępowaniami egzekucyjnymi,

4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,

6) obsługa prawną inspektoratu,

7) kontrolą wewnętrzną w inspektoracie,

8) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) gospodarowaniem mieniem inspektoratu.

§ 5

1.      Do wyłącznej kompetencji powiatowego inspektora należy:

1) zatwierdzanie planów kontroli,

2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

4) wyłącznie kontrolera z postępowania kontrolnego,

5) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

6) udzielanie upoważnień do reprezentowania powiatowego inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi

7) występowanie do organu samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków,

9) podpisywanie decyzji administracyjnych,

10) odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej inspektoratu za wyjątkiem obowiązków powierzonych Głównej księgowej zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego.

2.      Powiatowy inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

3.      Podczas nieobecności powiatowego inspektora zastępuje go wskazany pracownik inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 8 i 10 regulaminu.

4.      Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.

§ 6

1.      Powiatowy inspektor podpisuje:

1) decyzje administracyjne i postanowienia,

2) akty prawa wewnętrznego,

3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

6) dokumenty związane ze sprawozdawczością finansową

2.      Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu podpisuje dokumenty wymienione w ust. 1 podczas nieobecności powiatowego inspektora z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 2

§ 7

1.      Określa się następującą strukturę organizacyjną inspektoratu:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

2) starszy specjalista ds. postępowań administracyjnych i orzecznictwa

3) wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji i kontroli

4) jednoosobowe stanowisko ds. przekazywania obiektów do użytkowania

5) jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych

6) główny księgowy

2.      Powiatowy inspektor tworzy wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1.

3.      Powiatowy inspektor może w razie potrzeby łączyć stanowiska, o których mowa w ust. 1.

§ 8

Do zakresu działań poszczególnych stanowisk należy w szczególności:

1.      Do zakresu działań stanowiska starszego specjalisty ds. postepowań administracyjnych i orzecznictwa należy w szczególności:

- prowadzenie postepowań w trybach nadzwyczajnych w celu weryfikacji decyzji ostatecznych,

kontrolowanie pod względem merytorycznym i formalnym przygotowanych projektów decyzji, postanowień i innych pism,

- analiza akt spraw pod względem wydawanych rozstrzygnięć,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

- opracowanie projektów porozumień, zarządzeń i innych aktów prawnych wewnętrznych,

- analizowanie publikowanego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych,

- udzielanie pisemnych odpowiedzi w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego inspektora.

2.      Do zakresu działań stanowiska ds. inspekcji i kontroli należy w szczególności:

- prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

- prowadzenie postępowań administracyjnych,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

- rozpatrywanie podań dotyczących samowoli budowlanej oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,

- wydawanie pozwoleń na wznowienie robót budowlanych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego inspektora.

3.      Do zakresu działania stanowiska ds .przekazywania obiektów do użytkowania:

- przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy,

- prowadzenie postepowań w sprawie użytkowania obiektów budowlanych,

- prowadzenie obowiązkowych kontroli budów i obiektów budowlanych,

- wydawanie pozwoleń na użytkowanie,

- prowadzenie sprawozdawczości i rejestrów z zakresu przekazywania obiektów do użytku,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego inspektora.

4.      Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych należy w szczególności:

- prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

- zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

- prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie prawo budowlane,

- prowadzenie sprawozdawczości z działalności inspektoratu,

- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego inspektora.

5.      Do zakresu działania stanowiska główny księgowy należy w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu,

- realizacja planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

- obsługa kadrowa inspektoratu,

- obsługa płacowa inspektoratu

§ 9

Do pracowników inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

1. ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. nr 170, poz. 1218 z poźn. zm.),

2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)

3. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.)

4. regulaminu pracy

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.