Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Tczewie (PINB), ul. Piaskowa 2, kod pocztowy 83-110, adres e-mail: pinb@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – Pauliną Glaza. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie
z siedzibą w Tczewie, to: adres e mail: inspektor@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz w celach archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przez przewidziany prawem okres archiwizacji.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

Występowanie z żądaniem, o którym mowa w art. 15 ust.1 lit. g przysługuje w zakresie,
w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie wpływa na:

1) prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 82b ust. 1 i 1a, art. 84 ust. 2 pkt 2-4 i art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;

2) przebieg i wynik postępowań, o których mowa w art. 97 ust. 1 ww. ustawy;

3) czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/przeprowadzenia postępowania.

W sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym może być pismo/wniosek osoby trzeciej, bądź publiczne rejestry.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów informatycznych; aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, jak stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw i ich pełnomocnikom, podmiotom działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także uczestnikom postępowań.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński