Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667
 
 

Komunikat nr 7/20

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

od dnia 3 grudnia 2020 r. do 27 grudnia 2020 r.

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2091)

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) - 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 3 grudnia 2020 r.

 

 

Komunikat nr 6/20

z dnia 3 listopada 2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie od dnia 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931)

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 3 listopada 2020 r.
 
 

Komunikat nr 5/20

z dnia 25 maja 2020 r.

 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw. Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań administracyjnych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie: bip.tczew.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Tczewie można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

7. Oświadczenie dla interesantów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 22 maja 2020 r.

 

w sprawie określenia rodzajów i formy wprowadzonych ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie.

 

Na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

ogłaszam, co następuje:

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem merytorycznym, za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.  
 3. Wszyscy interesanci przebywający w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

          a)     zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jego części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku

                  ochronnego, jednakże odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub

                  weryfikacji tożsamości danej osoby,

          b)     dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych,

          c)     zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

       4. Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 4/20

z dnia 22 maja 2020 r.

 

Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Rozpoczęcie biegu terminów nastąpi niezależnie od tego, czy we wskazanej dacie nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Wobec powyższego wszelkie wcześniejsze pouczenia uzależniające bieg terminów od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego należy uznać w tej części za niebyłe.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 3/20

z dnia 18 marca 2020 r.

 

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Tczewie od 18 marca do odwołania.

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP

 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 2/20

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

informuje, iż przyjmowanie interesantów będzie odbywało się zgodnie z komunikatem nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

Komunikat nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 
 

Komunikat nr 1/20

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  COVID-19,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zwraca się z prośbą, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania:

·       ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

·       wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami Inspektoratu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 20 listopada 2019 r.

Komunikat

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 19 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018

 


 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, kod pocztowy 83-110, adres e-mail: pinb@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie z siedzibą w Tczewie, to: adres e mail: inspektor@pinb.tczew.pl, tel. 58 532 16 63.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie oraz w celach archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przez przewidziany prawem okres archiwizacji.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

W przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/przeprowadzenia postępowania.

W sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym może być pismo osoby trzeciej, bądź publiczne rejestry.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów informatycznych; aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, jak stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw i ich pełnomocnikom, podmiotom działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także uczestnikom postępowań.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

Serwis Służby Cywilnej