Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63; (58) 532-47-95;
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@tczew.pinb.gov.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

 

 

KOMUNIKAT NR 1/24

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TCZEWIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

W SPRAWIE: ODERWANIE I UPADEK Z WYSOKOŚCI FRAGMENTÓW TYNKU

LUB INNYCH WARSTW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI, CZY TEŻ POKRYCIA DACHU BUDYNKU.

 

Działając na podstawie przepisów art. 80 ust. 2 pkt 1, 81c ust. 1, art. 83 ust 1 oraz w szczególności: w nawiązaniu do przepisów z art. 5 oraz przepisów Rozdziału 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz. 682 – z  późn. zm.) – dalej pr. bud. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, że:

 

  • Oderwanie i upadek z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynku , w szczególności tych długotrwale niekonserwowanych i  nieremontowanych, a  wskutek tego zdegradowanych pod względem przyczepności do warstwy konstrukcyjnej ścian, czy też dachu, a także poddanych procesom starzenia i w związku z tym pozbawionych odpowiedniej wytrzymałości struktury materiału (zmurszenia, pęknięcia i rysy), z którego są wykonane, z  jednocześnie kilkudziesięcioletnim wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie uv, opady i temperatura z cyklami zamarzania/rozmrażania oraz wiatrów i zanieczyszczenia powietrza) konkretyzuje po stronie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, obowiązek wykonania kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. cytat :

„1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: …….

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

  • Oczywistym jest, że dokonanie oceny, czy stan, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. występuje, wymaga dokonania ustaleń - czy stwierdzone uszkodzenie elewacji, czy też pokrycia dachu może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ? Dlatego też, w tego rodzaju sytuacji (w szczególności powtórzenia się tego rodzaju zdarzeń) najlepiej postąpić podobnie jak każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa na wprost w art. 61 pkt 2 pr. bud. – poniżej cytat całego artykułu:

„Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

 

  • Rozstrzygnięcie kwestii (wymienionych w przepisie art. 61 pr. bud.) w tym w szczególności - co do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu z dochowaniem należytej staranności - może nastręczać właścicielowi lub zarządcy obiektu budowanego (który nie dysponuje odpowiednią wiedzą, a tym bardziej uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności) w przypadku oderwania się i upadku z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynku spore trudności. Niemniej nie można przyjmować generalnej zasady obowiązku wykonywania takiej kontroli. Zachowując konieczne proporcje a jednocześnie będąc w zgodzie z regulacją pr. bud., należy okoliczność wystąpienia uszkodzenia zewnętrznej warstwy przegrody budowlanej, nie skutkującego obowiązkiem przeprowadzenia kontroli z art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud., udokumentować wpisem do książki obiektu. Wpis właściciela lub zarządcy obiektu w tym zakresie powinien zawierać informacje o stwierdzonym uszkodzeniu, wpływie uszkodzenia na zagrożenie któregokolwiek z dóbr wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. i o podjętych robotach remontowych.

 

Dlatego też, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie niniejszym komunikatem z powodu występujących coraz częściej na terenie Powiatu Tczewskiego niebezpiecznych zdarzeń, związanych z oderwaniem się i upadkiem z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynków - rekomenduje właścicielom lub zarządcom budynków w tego rodzaju sytuacji przeprowadzenie w trybie pilnym (przez uprawnione do tego osoby) na podstawie przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

 

Ponadto:

 

  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że właściciele budynku (lub jego części) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane mają obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i z mocy przepisów Prawa budowlanego działania takie należą do obowiązków ustawowych czyli takich, które wynikają wprost z ustawy bez potrzeby stosowania postępowania administracyjnego przez tutejszy organ.

 

  • Niewykonywanie tych obowiązków jest zagrożone skierowaniem sprawy do organów ścigania na podstawie przepisu ustawy Prawo budowlane - art. 91a i jest zagrożone karą -  pozbawienia wolności nawet do roku.

 

 

  • Nie spełnienie przez właściciela obowiązku dotyczącego okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a lub art. 62b na podstawie przepisu ustawy Prawo budowlane art. 93 podlega karze grzywny tzn. nałożeniu mandatu karnego w wysokości do 500 PLN.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 31 stycznia 2024 r. 

Komunikat

 

                                         

 

 

 

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

logo               Serwis Służby Cywilnej