Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2023

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 30 listopada 2023 r.

 

w sprawie  :   ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników PINB w Tczewie

                    

             Działając na podstawie art. 97 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 ze zm.) oraz zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

 

z a r z ą d z a m   co   następuje :

 

§ 1

Wyznaczam dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie dzień wolny od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) :

 • dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podania go do wiadomości pracowników zatrudnionych w PINB w Tczewie.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 4/23

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W TCZEWIE

z dnia 30 października 2023 r.

 

 w sprawie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz zakresu tych kontroli

 

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane do dnia 30 listopada 2023 r. obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

 Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana w terminie 7 dni od zakończenia kontroli zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego.

Komunikat GINB

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 3/23

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, informuje, że zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. U. 2023, poz. 1451-1455) w związku z planowanym wdrożeniem pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu, od dnia 18 września 2023 r. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych – protokół w wersji papierowej bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym

dnia 21 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 2/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński/

 

 

 

Komunikat nr 1/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  w związku

z intensywnymi opadami śniegu

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, w związku z występowaniem na terenie powiatu tczewskiego intensywnych opadów śniegu przypomina, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, oraz zapewnienie (w razie konieczności) jego odśnieżenia. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przy budynku. Prace te musza być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powyższe wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkownie obiektu, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z siłami natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne - które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia obiektu i sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwo mienia.

Tutejszy organ, w celu uniknięcia powyższych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, gdyż zgodnie z art. 91a ustawy − Prawo budowlane  „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 5/22

z dnia 11 października 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na powyższe obowiązki oraz niebezpieczeństwa wynikające ze zbliżającego się okresu jesienno-zimowego, uwagę zwraca również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej w swoich komunikatach zamieszczonych na stronach (link poniżęj ):

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

/ - / Leszek Lewiński

 
 

Komunikat nr 4/22

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

do właścicieli i zarządców placów zabaw.

 

Komunikat

 

 

 

Komunikat nr 3/22 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów iz akazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje: 

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

powraca do normalnego trybu pracy. 

 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem:202f(58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP:/PINBTczew/SkrytkaESP 
 • złożenie odpowiedniego pisma do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (pok. nr 116) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-16.30, piątek:7.30-14.30. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Tczew, dnia 28 lutego 2022 r. 

§ 24. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.8) 

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149, 210, 353 i 462. 

 

 

 

 

Komunikat nr 1/22 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w202fPowiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 28 lutego 2022 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. z202f2022, poz. 149) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w202fzwiązku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o202fszczególnych rozwiązaniach związanych z202fzapobieganiem, przeciwdziałaniem i202fzwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.2) 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem:202f(58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w202fTczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP:202f/PINBTczew/SkrytkaESP 
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w202fbudynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP.  

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o202fzgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O202fZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Tczew, dnia 25 stycznia 2022 r. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zastały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2317, 2368 i 2459. 

 

 

 

 

 

 

Informacja  nr 1/22

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć klikając w poniższy link:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

 

 

Komunikat nr 19/21

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie pracy w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek)

Obsługa klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie będzie trwała do godz. 13.00.

                              Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                                                                                 /-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

Komunikat nr 18/21

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie będzie nieczynny.

                                                                                                                     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                         /-/ Leszek Lewiński

 

 

 


Komunikat nr 17/21
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 16 listopada 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poźn. zm. ).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 16/21

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 27 października 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

pkt 1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego podlegają:

a) elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,

c) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne);

pkt 3. okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 15/21 

Powiatoweo Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 22 czerwca 2021 r. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję dalszym czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1054) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 6. I tak wyrazy Do dnia 25 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami Do odwołania”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają – wyraz „polecają” zastępuje się wyrazami „mogą polecić” pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl, 
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Od dnia 15 czerwca 2021 r. (na podstawie Komunikatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie nr 14/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.) wprowadzono następujące zasady: 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

 • wchodzenie i wychodzenie z budynku Starostwa przez pracowników odbywa się wejściem z lewej strony budynku oznaczonym literą „B”, 
 • po wejściu do budynku pracownicy dezynfekują ręce lub stosują jednorazowe rękawice ochronne;  
 • podczas obsługi klienta oraz podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (korytarze, hole, winda), pracownik jest zobowiązany do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa 

Obsługa klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

1. Klienci wchodzą i wychodzą z budynku Starostwa wejściem oznaczonym literą „A”; 

2.Klienci, po wejściu do budynku: 

 • są zobowiązani do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, 
 • dezynfekują ręce lub posiadają rękawice ochronne, 

3. Obsługa klientów odbywa się: 

a) po uprzednim umówieniu na wyznaczoną godzinę, 

b) bez wcześniejszego umówienia, ale w uzgodnieniu z pracownikiem inspektoratu telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego, 

c) bez wcześniejszego umówienia w celu złożenia dokumentów w do skrzynki umieszczonej w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w wejściu oznaczonym literą „A”, 

d) pracownik Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego kieruje klientów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116.; 

4. Klienci samodzielnie przemieszczają się w budynku Starostwa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116. 

 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

                Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                /-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 14/21 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie w związku z wdrożeniem działań zapobiegawczych w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie na SARS-CoV-2, w budynku Starostwa obowiązują następujące zasady (główne): 

 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

 • wchodzenie i wychodzenie z budynku Starostwa przez pracowników odbywa się wejściem z lewej strony budynku oznaczonym literą „B”, 
 • po wejściu do budynku pracownicy dezynfekują ręce lub stosują jednorazowe rękawice ochronne 
 • podczas obsługi klienta oraz podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (korytarze, hole, winda), pracownik jest zobowiązany do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa 

 

Obsługa klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

           1. Klienci wchodzą i wychodzą z budynku Starostwa wejściem oznaczonym literą „A”; 

           2. Klienci, po wejściu do budynku: 

 •  są zobowiązani do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, 
 • dezynfekują ręce lub posiadają rękawice ochronne, 

           3. Obsługa klientów odbywa się:

              a) po uprzednim umówieniu na wyznaczoną godzinę, 

              b) bez wcześniejszego umówienia, ale w uzgodnieniu z pracownikiem inspektoratu telefonicznie lub za

                  pośrednictwem pracownika Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego, 

              c) bez wcześniejszego umówienia w celu złożenia dokumentów w do skrzynki umieszczonej w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w wejściu

                  oznaczonym literą „A”, 

              d) pracownik Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego kieruje klientów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego

                  się na I piętrze pokój nr 116.; 

           4. Klienci samodzielnie przemieszczają się w budynku Starostwa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr

               116. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Komunikat nr 13/21

z dnia 5 czerwca 2021 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o dalszym czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1013) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 1. I tak wyrazy „5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „25 czerwca 2021 r.”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)).

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 5 czerwca 2021 r.

 

 

Komunikat nr 12/21 

z dnia 7 maja 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 5 czerwca 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z202f2021, poz. 861) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem:(58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP:/PINBTczew/SkrytkaESP 
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem wbudynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O202fZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

Tczew, dnia 7 maja 2021 r. 

 

 

 

Komunikat nr 11/21 

z dnia 4 maja 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 7 maja 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 814) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

 

Tczew, dnia 4 maja 2021 r. 

 

Komunikat nr 10/21 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 3 maja 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 748) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

 

Tczew, dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

 

Komunikat nr 9/21 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 25 kwietnia 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 700) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

 

 

Tczew, dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

Komunikat nr 8/21 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 18 kwietnia 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 954) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

 

Tczew, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

Komunikat nr 7/21 

z dnia 22 marca 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 9 kwietnia 2021 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 512w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22)Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

Oświadczenie dla interesantów. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

 

Tczew, dnia 22 marca 2021 r.

 

 

Komunikat nr 6/21

z dnia 15 marca 2021 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do 28 marca 2021 r.

zgodnie Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 447) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 367) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4).

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Oświadczenie dla interesantów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 15 marca 2021 r.

 

 

 

Komunikat nr 5/21

z dnia 1 marca 2021 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do 14 marca 2021 r.

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 367) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 21 i 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4).

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 1 marca 2021 r.

 
 
 
 

Komunikat nr 4/21 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie  

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 267zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 1I tak wyrazy „14 lutego 2021 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2021 r.”;tjw urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 

 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  

 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

Tczew, dnia 12 lutego 2021 r. 

 

 

Komunikat nr 3/21

z dnia 1 lutego 2021 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 207) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 1. I tak wyrazy „31 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „14 lutego 2021 r.”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)).

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 1 lutego 2021 r.

 

 

 

Komunikat nr 2/21

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  w związku

z intensywnymi opadami śniegu

             Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, w związku z występowaniem na terenie powiatu tczewskiego intensywnych opadów śniegu przypomina, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, oraz zapewnienie (w razie konieczności) jego odśnieżenia. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przy budynku. Prace te musza być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powyższe wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkownie obiektu, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z siłami natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne - które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia obiektu i sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwo mienia.

Tutejszy organ, w celu uniknięcia powyższych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, gdyż zgodnie z art. 91a ustawy − Prawo budowlane  „kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. ”

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 18 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

Komunikat nr 1/21

z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

            Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 1. I tak wyrazy „17 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)).

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 15 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

Komunikat nr 10/20 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2020 r.
Obsługa klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie będzie trwała do godz. 12.00.

 

 
 
 

Komunikat nr 9/20 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie  

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 23. 1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 

 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  

 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

/-/ Leszek Lewiński 

Tczew, dnia 23 grudnia 2020 r. 

 
 

Komunikat nr 8/20

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie utrzymania i kontroli obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym

 

Komunikat

 

 

 

Komunikat nr 7/20

z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję

o dalszym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie

od dnia 3 grudnia 2020 r. do 27 grudnia 2020 r.

zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2091)

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) - 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Oświadczenie dla interesantów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 3 grudnia 2020 r.

 

 

Komunikat nr 6/20

z dnia 3 listopada 2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie od dnia 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931)

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
 • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

Tczew, dnia 3 listopada 2020 r.
 
 

Komunikat nr 5/20

z dnia 25 maja 2020 r.

 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw. Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań administracyjnych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie: bip.tczew.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Tczewie można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

7. Oświadczenie dla interesantów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 22 maja 2020 r.

 

w sprawie określenia rodzajów i formy wprowadzonych ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie.

 

Na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

ogłaszam, co następuje:

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem merytorycznym, za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.  
 3. Wszyscy interesanci przebywający w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

          a)     zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jego części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku

                  ochronnego, jednakże odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub

                  weryfikacji tożsamości danej osoby,

          b)     dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych,

          c)     zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

       4. Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 4/20

z dnia 22 maja 2020 r.

 

Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Rozpoczęcie biegu terminów nastąpi niezależnie od tego, czy we wskazanej dacie nadal będzie obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Wobec powyższego wszelkie wcześniejsze pouczenia uzależniające bieg terminów od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego należy uznać w tej części za niebyłe.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 3/20

z dnia 18 marca 2020 r.

 

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Tczewie od 18 marca do odwołania.

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także:

 • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl,
 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP

 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP. Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi.

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU.

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Komunikat nr 2/20

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

informuje, iż przyjmowanie interesantów będzie odbywało się zgodnie z komunikatem nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

Komunikat nr 4 Starosty Tczewskiego z dnia 17.03.2020 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 
 

Komunikat nr 1/20

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  COVID-19,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

zwraca się z prośbą, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania:

·       ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

·       wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami Inspektoratu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

(-)Leszek Lewiński

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 19 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018

 

 • Tczew, 10 maja 2022 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2021 r.

Rachunek Zysków i Strat 2021 r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2021 r.

Informacja Dodatkowa

 

 

 • Tczew, 10 maja 2021 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2020 r.

Rachunek Zysków i Strat 2020 r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2020 r.

Informacja Dodatkowa

 

 

 • Tczew, 10 maja 2020 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2019 r.

Rachunek Zysków i Strat 2019 r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2019 r.

Informacja Dodatkowa

 

 •  
 • Tczew, 10 maja 2019 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2018 r.

Rachunek Zysków i Strat 2018 r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2018 r.

Informacja Dodatkowa

 

 • Tczew, 4 czerwca 2018 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PNEN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176- 7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Tczew, 4 czerwca 2018

 • Komunikat
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • do właścicieli i zarządców w sprawie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że właściciele budynku - w tym wypadku wszyscy współwłaściciele - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane mają obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym:

 • art.61 ust 1; art. 5 ust 2 – właściciele powinni utrzymywać budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej - w tym w szczególności zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a także spełniać wymagania w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, czego brak może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Kto nie spełnia tego obowiązku zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego zagrożony jest grzywną lub karą.
 • art. 62 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 1 – właściciele powinni użytkować budynek. wywiązując się z obowiązków wynikających na wprost z  ustawy Prawo budowlane posiadając dokumentację (w tym; książki obiektu i protokoły z przeglądów okresowych) potwierdzającą wykonywanie tych obowiązków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania i kontroli obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie do właścieli i zarządców placów zabaw 

Komunikat Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utrzymania i kontroli obiektów budowlanych w okresie jeseinno-zimowym