Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Zadania organów nadzoru budowlanego zostały określone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami):


ust. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji 
i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

4) prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.