Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

 • Tczew, 10 maja 2020 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2019r.

Rachunek Zysków i Strat 2019r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2019r.

Informacja Dodatkowa

 

 •  
 • Tczew, 10 maja 2019 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) poniżej publikuje sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Bilans jednostki budżetowej 2018r.

Rachunek Zysków i Strat 2018r.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki 2018r.

Informacja Dodatkowa

 

 • Tczew, 4 czerwca 2018 r.
 •                                          Komunikat                                          
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PNEN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176- 7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

Tczew, 4 czerwca 2018

 • Komunikat
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • do właścicieli i zarządców w sprawie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że właściciele budynku - w tym wypadku wszyscy współwłaściciele - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane mają obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym:

 • art.61 ust 1; art. 5 ust 2 – właściciele powinni utrzymywać budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej - w tym w szczególności zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a także spełniać wymagania w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, czego brak może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Kto nie spełnia tego obowiązku zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego zagrożony jest grzywną lub karą.
 • art. 62 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 1 – właściciele powinni użytkować budynek. wywiązując się z obowiązków wynikających na wprost z  ustawy Prawo budowlane posiadając dokumentację (w tym; książki obiektu i protokoły z przeglądów okresowych) potwierdzającą wykonywanie tych obowiązków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/ - / Leszek Lewiński

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania i kontroli obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie do właścieli i zarządców placów zabaw 

Komunikat Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utrzymania i kontroli obiektów budowlanych w okresie jeseinno-zimowym