Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63; (58) 532-47-95;
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

 

 

 

KOMUNIKAT nr 4/23

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W TCZEWIE

z dnia 30 października 2023 r.

 

 w sprawie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz zakresu tych kontroli

 

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane do dnia 30 listopada 2023 r. obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

 Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana w terminie 7 dni od zakończenia kontroli zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego.

Komunikat GINB

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 3/23

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, informuje, że zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. U. 2023, poz. 1451-1455) w związku z planowanym wdrożeniem pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu, od dnia 18 września 2023 r. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych – protokół w wersji papierowej bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym

dnia 21 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 2/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński/

 

 

 

Komunikat nr 1/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  w związku

z intensywnymi opadami śniegu

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, w związku z występowaniem na terenie powiatu tczewskiego intensywnych opadów śniegu przypomina, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, oraz zapewnienie (w razie konieczności) jego odśnieżenia. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przy budynku. Prace te musza być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powyższe wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkownie obiektu, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z siłami natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne - które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia obiektu i sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwo mienia.

Tutejszy organ, w celu uniknięcia powyższych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, gdyż zgodnie z art. 91a ustawy − Prawo budowlane  „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 5/22

z dnia 11 października 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na powyższe obowiązki oraz niebezpieczeństwa wynikające ze zbliżającego się okresu jesienno-zimowego, uwagę zwraca również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej w swoich komunikatach zamieszczonych na stronach (link poniżęj ):

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

/ - / Leszek Lewiński

 
 

Komunikat nr 4/22

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

do właścicieli i zarządców placów zabaw.

 

Komunikat

 

 

 

Komunikat nr 3/22 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów iz akazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje: 

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

powraca do normalnego trybu pracy. 

 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem:202f(58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP:/PINBTczew/SkrytkaESP 
  • złożenie odpowiedniego pisma do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (pok. nr 116) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-16.30, piątek:7.30-14.30. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Tczew, dnia 28 lutego 2022 r. 

§ 24. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.8) 

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149, 210, 353 i 462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

Serwis Służby Cywilnej