Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

Komunikat nr 18/21

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie będzie nieczynny.

                                                                                                                     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                         /-/ Leszek Lewiński


Komunikat nr 17/21
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 16 listopada 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poźn. zm. ).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Komunikat nr 16/21

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 27 października 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

pkt 1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego podlegają:

a) elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,

c) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne);

pkt 3. okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Komunikat nr 15/21 

Powiatoweo Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie z dnia 22 czerwca 2021 r. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję dalszym czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1054) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 1.pkt 6. I tak wyrazy Do dnia 25 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami Do odwołania”;tj. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają – wyraz „polecają” zastępuje się wyrazami „mogą polecić” pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.4)). 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

  • drogą mailową - pinb@pinb.tczew.pl, 
  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP  
  • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Od dnia 15 czerwca 2021 r. (na podstawie Komunikatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie nr 14/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.) wprowadzono następujące zasady: 

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

  • wchodzenie i wychodzenie z budynku Starostwa przez pracowników odbywa się wejściem z lewej strony budynku oznaczonym literą „B”, 
  • po wejściu do budynku pracownicy dezynfekują ręce lub stosują jednorazowe rękawice ochronne;  
  • podczas obsługi klienta oraz podczas przemieszczania się po częściach wspólnych budynku (korytarze, hole, winda), pracownik jest zobowiązany do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa 

Obsługa klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie: 

1. Klienci wchodzą i wychodzą z budynku Starostwa wejściem oznaczonym literą „A”; 

2.Klienci, po wejściu do budynku: 

  • są zobowiązani do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, 
  • dezynfekują ręce lub posiadają rękawice ochronne, 

3. Obsługa klientów odbywa się: 

a) po uprzednim umówieniu na wyznaczoną godzinę, 

b) bez wcześniejszego umówienia, ale w uzgodnieniu z pracownikiem inspektoratu telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego, 

c) bez wcześniejszego umówienia w celu złożenia dokumentów w do skrzynki umieszczonej w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w wejściu oznaczonym literą „A”, 

d) pracownik Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego kieruje klientów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116.; 

4. Klienci samodzielnie przemieszczają się w budynku Starostwa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieszczącego się na I piętrze pokój nr 116. 

 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

                Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                /-/ Leszek Lewiński

 

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

Serwis Służby Cywilnej