Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63; (58) 532-47-95;
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667

 

KOMUNIKAT NR 1/24

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TCZEWIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

W SPRAWIE: ODERWANIE I UPADEK Z WYSOKOŚCI FRAGMENTÓW TYNKU

LUB INNYCH WARSTW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI, CZY TEŻ POKRYCIA DACHU BUDYNKU.

 

Działając na podstawie przepisów art. 80 ust. 2 pkt 1, 81c ust. 1, art. 83 ust 1 oraz w szczególności: w nawiązaniu do przepisów z art. 5 oraz przepisów Rozdziału 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz. 682 – z  późn. zm.) – dalej pr. bud. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, że:

 

 • Oderwanie i upadek z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynku , w szczególności tych długotrwale niekonserwowanych i  nieremontowanych, a  wskutek tego zdegradowanych pod względem przyczepności do warstwy konstrukcyjnej ścian, czy też dachu, a także poddanych procesom starzenia i w związku z tym pozbawionych odpowiedniej wytrzymałości struktury materiału (zmurszenia, pęknięcia i rysy), z którego są wykonane, z  jednocześnie kilkudziesięcioletnim wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie uv, opady i temperatura z cyklami zamarzania/rozmrażania oraz wiatrów i zanieczyszczenia powietrza) konkretyzuje po stronie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, obowiązek wykonania kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. cytat :

„1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: …….

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

 • Oczywistym jest, że dokonanie oceny, czy stan, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. występuje, wymaga dokonania ustaleń - czy stwierdzone uszkodzenie elewacji, czy też pokrycia dachu może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ? Dlatego też, w tego rodzaju sytuacji (w szczególności powtórzenia się tego rodzaju zdarzeń) najlepiej postąpić podobnie jak każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa na wprost w art. 61 pkt 2 pr. bud. – poniżej cytat całego artykułu:

„Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

 

 • Rozstrzygnięcie kwestii (wymienionych w przepisie art. 61 pr. bud.) w tym w szczególności - co do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu z dochowaniem należytej staranności - może nastręczać właścicielowi lub zarządcy obiektu budowanego (który nie dysponuje odpowiednią wiedzą, a tym bardziej uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności) w przypadku oderwania się i upadku z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynku spore trudności. Niemniej nie można przyjmować generalnej zasady obowiązku wykonywania takiej kontroli. Zachowując konieczne proporcje a jednocześnie będąc w zgodzie z regulacją pr. bud., należy okoliczność wystąpienia uszkodzenia zewnętrznej warstwy przegrody budowlanej, nie skutkującego obowiązkiem przeprowadzenia kontroli z art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud., udokumentować wpisem do książki obiektu. Wpis właściciela lub zarządcy obiektu w tym zakresie powinien zawierać informacje o stwierdzonym uszkodzeniu, wpływie uszkodzenia na zagrożenie któregokolwiek z dóbr wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 4 pr. bud. i o podjętych robotach remontowych.

 

Dlatego też, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie niniejszym komunikatem z powodu występujących coraz częściej na terenie Powiatu Tczewskiego niebezpiecznych zdarzeń, związanych z oderwaniem się i upadkiem z wysokości fragmentów tynku lub innych warstw zewnętrznych elewacji, czy też pokrycia dachu budynków - rekomenduje właścicielom lub zarządcom budynków w tego rodzaju sytuacji przeprowadzenie w trybie pilnym (przez uprawnione do tego osoby) na podstawie przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

 

Ponadto:

 

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina, że właściciele budynku (lub jego części) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane mają obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i z mocy przepisów Prawa budowlanego działania takie należą do obowiązków ustawowych czyli takich, które wynikają wprost z ustawy bez potrzeby stosowania postępowania administracyjnego przez tutejszy organ.

 

 • Niewykonywanie tych obowiązków jest zagrożone skierowaniem sprawy do organów ścigania na podstawie przepisu ustawy Prawo budowlane - art. 91a i jest zagrożone karą -  pozbawienia wolności nawet do roku.

 

 

 • Nie spełnienie przez właściciela obowiązku dotyczącego okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a lub art. 62b na podstawie przepisu ustawy Prawo budowlane art. 93 podlega karze grzywny tzn. nałożeniu mandatu karnego w wysokości do 500 PLN.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

Tczew, dnia 31 stycznia 2024 r. 

Komunikat

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2023

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

z dnia 30 listopada 2023 r.

 

w sprawie  :   ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników PINB w Tczewie

                    

             Działając na podstawie art. 97 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 ze zm.) oraz zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

 

z a r z ą d z a m   co   następuje :

 

§ 1

Wyznaczam dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie dzień wolny od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) :

 • dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podania go do wiadomości pracowników zatrudnionych w PINB w Tczewie.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 4/23

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W TCZEWIE

z dnia 30 października 2023 r.

 

 w sprawie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych oraz zakresu tych kontroli

 

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane do dnia 30 listopada 2023 r. obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

 Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana w terminie 7 dni od zakończenia kontroli zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego.

Komunikat GINB

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 3/23

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, informuje, że zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. U. 2023, poz. 1451-1455) w związku z planowanym wdrożeniem pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) i uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu, od dnia 18 września 2023 r. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych – protokół w wersji papierowej bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

 

Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym

dnia 21 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 2/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński/

 

 

 

Komunikat nr 1/23

z dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  w związku

z intensywnymi opadami śniegu

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie, w związku z występowaniem na terenie powiatu tczewskiego intensywnych opadów śniegu przypomina, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, oraz zapewnienie (w razie konieczności) jego odśnieżenia. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przy budynku. Prace te musza być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powyższe wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkownie obiektu, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z siłami natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne - które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia obiektu i sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwo mienia.

Tutejszy organ, w celu uniknięcia powyższych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, gdyż zgodnie z art. 91a ustawy − Prawo budowlane  „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Komunikat nr 5/22

z dnia 11 października 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, w szczególności wielkopowierzchniowych, o obowiązku respektowania zasad zawartych w unormowaniach art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane.

Przede wszystkim, w związku z kolejnym okresem zimowym oraz możliwością gwałtownego ataku zimy, należy zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu – zgodnie z unormowaniami art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji i urządzeń grzewczych (w tym zwłaszcza gazowych), a także niezwłoczne zapewnienie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Przypomnieć należy również, iż w/w kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe: w odniesieniu do przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zaś w odniesieniu do instalacji i urządzeń gazowych – osoby posiadające wymagane kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikającą z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na powyższe obowiązki oraz niebezpieczeństwa wynikające ze zbliżającego się okresu jesienno-zimowego, uwagę zwraca również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej w swoich komunikatach zamieszczonych na stronach (link poniżęj ):

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie

/ - / Leszek Lewiński

 
 

Komunikat nr 4/22

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 

do właścicieli i zarządców placów zabaw.

 

Komunikat

 

 

 

Komunikat nr 3/22 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów iz akazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje: 

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

powraca do normalnego trybu pracy. 

 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem:202f(58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

 • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
 • wykorzystując platformę internetową ePUAP:/PINBTczew/SkrytkaESP 
 • złożenie odpowiedniego pisma do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (pok. nr 116) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-16.30, piątek:7.30-14.30. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

Tczew, dnia 28 lutego 2022 r. 

§ 24. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.8) 

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149, 210, 353 i 462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

Serwis Służby Cywilnej