Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Tczewie

 ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel.  (58) 532-16-63 ;    fax. (58) 532-47-95
www.pinb.tczew.pl;    http://bip.tczew.gda.winb.gov.pl
e-mail: pinb@pinb.tczew.pl    ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP
NIP: 593-21-41-948;   REGON: 191686667
 

 

 

Komunikat nr 1/22 

 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie informuje, w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Tczewskiego, w tym pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Tczewie podjął decyzję  

o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tczewie 

do 28 lutego 2022 r. 

zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 149) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 22). Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2316 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.2) 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 532-16-63 

Sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: 

  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP: /PINBTczew/SkrytkaESP 
  • złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP.  

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt. 

Zapewniamy przy tym, że żaden e-mail i żaden telefon nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. KAŻDE ZASADNE PODEJRZENIE O ZARAŻENIU PRACOWNIKA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE Z PRACY CAŁEGO INSPEKTORATU. 

Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Leszek Lewiński

 

 

 

Tczew, dnia 25 stycznia 2022 r. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zastały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2317, 2368 i 2459. 

 

 

 

 

 

Informacja  nr 1/22

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć klikając w poniższy link:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

                                         

 

 

 

 

 

Wszystkie wydane wcześniej komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie znajdują się w zakładce "Komunikaty" w "Menu Tematycznym" w lewej części strony.

 

 

 

Serwis Służby Cywilnej